สำนักปลัด


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: สำนักปลัด

สำนักปลัด


จ.อ.วีระจักร์ พวงศรีเคน
หัวหน้าสำนักงานปลัด


นายทีรนนท์ ศรีสวัสดิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นางสาววนิดา ไตรทรัพย์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ


นางสาวกาญจนา ค่อมมุข
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


นางสาวจักษณา วิเศษหวาน
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ


นายสายันต์ พันธะไชย
นักป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยชำนาญการ


นายไกรเวทย์ คำภักดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางจุฑาลักษณ์ ศิริเวช
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ลูกจ้างประจำ)


นางสาววาสนา หวานรอบรู้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายสุรพงษ์ เวียงสิมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร


นางอาภรณ์ เพ็งวิภาส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นายวันดี สวัสดิ์เอื้อ
ภารโรง


นายแสงอาทิตย์ ปราบมนตรี
คนงานทั่วไป


นายทวีศักดิ์ ศักดิ์สุระ
คนขับรถดับเพลิง


นายสมพงค์ สาคาน
คนประจำรถดับเพลิง


นายนัฐนันนท์ นาคเงิน
คนประจำรถดับเพลิง


นายสกล สวัสดิ์เอื้อ
พนักงานขับรถ


นางมริวรรณ์ ชมพูเขา
แม่บ้าน