กองการศึกษาฯ


ออนไลน์ : 11

หัวข้อ :: กองการศึกษาฯ

กองการศึกษาฯ


นางสาววรินทรา ประดับเสริฐ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางวราภรณ์ ยาวไธสง
ครู


นางธัญอร จงกลณี
ครู


นางสุภาวดี สูงสันเขต
ครู


นางศุภรัตน์ โคตรวงษ์
ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)


นางสาวธัญญารัตน์ อาจะ
ผู้ดูแลเด็ก


นางสาวสุพรรษา หาญสกล
ผู้ดูแลเด็ก