คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน


ออนไลน์ : 8

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ โหลด
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   9 มี.ค. 64 32
แนวทางการยืมพัสดุ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   27 พ.ค. 63 84
คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน   25 พ.ค. 63 74
คู่มืออาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น   21 พ.ค. 63 97
คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   21 พ.ค. 63 82
คู่มือการปฏิบัติงานสภาท้องถิ่น   20 พ.ค. 63 1550
การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต   31 ต.ค. 61 196
มาตรฐานการให้บริการงานส่งเสริมสิ่งแวดล้อม   31 ต.ค. 61 168
คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ   31 ต.ค. 61 166
คู่มืองานธุรการ   31 ต.ค. 61 169
คูู่มือปฏิบัติงานการเงินการบัญชี   31 ต.ค. 61 163
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลหนองพอก   31 ต.ค. 61 172
คู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์   31 ต.ค. 61 206
คู่มือศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 60 227
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม   23 พ.ค. 60 221
คำสั่งคณะทำงานศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 60 242
ขั้นตอนการบริการศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 60 224
ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการร่วมฯ   23 พ.ค. 60 219
ประชาสัมพันธ์การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 60 210
คำสั่งคณะทำงานรับผิดชอบดูแลงานศูนย์ฯ   23 พ.ค. 60 245
แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร   23 พ.ค. 60 229
ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารตำบลหนองพอก   23 พ.ค. 60 197