E-Service คำร้องออนไลน์


ออนไลน์ : 5

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู)บ้านมะเหลื่อม หมู่ที่ ๒ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองพอกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (รูปตัวยู)บ้านป่าเป้า หมู่ที่ ๗ ขนาดกว้าง ๐.๔๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ตามแบบ อบต.หนองพอกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 ก.ย. 64
ซื้ออาหารเสริม (นม)โรงเรียน ยู เอช ที (รสจืด) ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ มิลลิลิตร ให้กับโรงเรียน ๓ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุอื่นๆ (วัสดุอะไหล่ประปา) ๑๘ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ย. 64
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล รถใช้งานราชการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
ซื้อ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล รถใช้งานราชการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖ ๖๐ ๐๐๒๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 9 ก.ย. 64
จ้างเหมาทำผ้าม่านตาไก่พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 8 ก.ย. 64
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องตัดหญ้า หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๔๑ ๕๖ ๐๐๐๒,๔๔๑ ๕๙ ๐๐๐๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พักคอยตำบลหนองพอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖ ๖๑ ๐๐๒๘ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์หมายเลข ๔๑๖ ๕๑ ๐๐๑๔ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1 ก.ย. 64
จ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลูกรังพร้อมปรับเกรด บ้านไชยอุดม หมูที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไชยอุดม หมู่ที่ ๘ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองพอกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ก.ย. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสงทอง หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปทางที่กำหนด(บ้านนายบุตรศรี มานะโส) ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๓๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๓ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองพอกกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ส.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยาแอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศพร้อมเติมน้ำยา กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สปอร์ตไลท์ LED ๒๐๐ วัตต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อกระจกโค้งจราจร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารส้มก้อนใสและคลอรีน๖๕%) สำหรับน้ำประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 ส.ค. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสงทอง หมู่ที่ ๙ เริ่มจากถนน คสล.เดิม ไปทางคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๗๘.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๓๔ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองพอกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลรถยนต์ราชการกองช่าง หมายเลขทะเบียน บย 3268 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลรถยนต์ราชการ TOYOTA Revo ๒.๔ หมายเลขทะเบียน กท-๘๓๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11 ส.ค. 64
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองพอก หมูที่๕ เริ่มจากถนน คสล.เดิมไปทางคลองชลประทาน ขนาดผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๙๙ ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบ อบต.หนองพอกกำหนด พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท ๘๓๓๕ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 3 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน) กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
จ้างจัดทำป้ายไวนิลเตรียมความพร้อมการจัดสถานที่กักตัวรองรับประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนา จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส ๒๐๑๙(COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2 ส.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงานกองช่าง จำนวน ๑๕ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ก.ค. 64
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อเครื่องอุปโภค-บริโภค(ถุงยังชีพ)เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เก้าอี้สำนักงาน ตู้กระจกบานเลื่อน โต๊ะพับอเนกประสงค์) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะเขียนหนังสือสำหรับเด็กเล็ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๓ รายการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด (สายพวง USB) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องสำรองไฟ) สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
จ้างทำป้ายไวนิลเอ็กสแตนซ์ และป้ายไวนิลพร้อมโครงไม้ เพื่องานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13 ก.ค. 64
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักงานปลัด รายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14 ก.ค. 64
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซล สำหรับรถใช้งานสำนักปลัด กท ๘๓๓๕ ร้อยเอ็ด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64
ซื้อซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น น้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน สำหรับกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 ก.ค. 64